Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

“Zmarłe” rachunki bankowe. Nowy zastrzyk gotówki

Sierpień 17, 2016

“Zmarłe” rachunki bankowe. Nowy zastrzyk gotówki

Nareszcie banki będą musiały oddać pieniądze.

1 lipca br. weszły w życie znowelizowane przepisy prawa bankowego, a także ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych (SKOK), porządkujące kwestię “uśpionych” rachunków, tj. takich które należały do osób zmarłych lub zostały zapomniane przez ich właścicieli.

Powstała centralna ewidencja o rachunkach prowadzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową, za pośrednictwem której każdy osoba posiadająca tytuł prawny do środków zgromadzonych na rachunku będzie mogła uzyskać zbiorczą informację o wszystkich rachunkach w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Przed nowelizacją była to problematyczna kwestia. Choć przepisy umożliwiały wystąpienie o potwierdzenie, czy w danej instytucji istnieją rachunki, na których mogą znajdować się środki pieniężne które należą się spadkobiercom lub właścicielom, w praktyce uzyskanie takiej informacji było ograniczone. Wiązało się bowiem z koniecznością zwrócenia się do każdego banku lub SKOK-u osobno z indywidualnym zapytaniem. Było to bardzo czasochłonne, biorąc pod uwagę liczbę banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych, banków spółdzielczych i SKOK-ów w Polsce, która wynosi łącznie około 670 podmiotów.

Dodatkowo w sytuacji minimum 5-letniego braku aktywność na rachunku banki lub SKOK-i będą zobowiązane do ustalenia, czy właściciel rachunku żyje. W tym celu ustawodawca przyznał instytucjom prawo do wnioskowania o udzielenie ww. informacji z rejestru PESEL prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ważną zmianą zostały objęte same banki i SKOK-i. Od teraz, w momencie zawierania umowy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, będą musiały w zrozumiały dla posiadacza tego rachunku sposób informować, o możliwości wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci. W razie powzięcia przez bank lub SKOK informacji o śmierci posiadacza rachunku będą one zobowiązane niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty kwoty wkładu.

Całokształt wprowadzonych zmian wskazuje, że ustawodawca kompleksowo uregulował zagadnienie tzw. „uśpionych” rachunków, zarówno obejmując regulacją kwestię postępowania z dotychczas otwartymi rachunkami, jak i wprowadzając przepisy, które rozstrzygają sposób postępowania z nieaktywnymi rachunkami w przyszłości.

Wydaje się, że tą nowelizacją zamknięto problematykę „uśpionych” rachunków, która występowała przed 1 lipca br., zanim ustawa nie weszła w życie.

 

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE