Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Kiedy warto korzystać ze zwolnienia z VAT?

Styczeń 26, 2017

Dotychczas ze zwolnienia z VAT mogli korzystać tzw. drobni przedsiębiorcy, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W 2017 r. ze zwolnienia z VAT mogą także korzystać drobni przedsiębiorcy, z tą różnicą, że wskazany limit został podniesiony do 200.000 zł. Warto się zastanowić, kiedy korzystanie ze zwolnienia z VAT jest korzystne.

(fot. Johan10 / YAY Foto)

Jak stanowi art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolniona od podatku jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej przekroczy ww. kwotę, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwolnieni z VAT są także podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego powyższy limit, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Mówi o tym art. 113 ust. 9 i 10 ustawy o VAT.

Trzeba pamiętać, że rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej podatnik, co do zasady, z mocy prawa korzysta ze zwolnienia z VAT, z wyjątkami wskazanymi w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Inaczej mówiąc, wykonywanie czynności wskazanych w tym przepisie nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia z VAT. Dotyczy to podatników, którzy dokonują m.in. sprzedaży nowych środków transportu bądź świadczą usługi prawnicze.


Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Obowiązki podatnika zwolnionego z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT nie mają przede wszystkim takich obowiązków ewidencyjnych jak podatnicy VAT czynni. Ponadto z uwagi na fakt, że nie wykonują czynności opodatkowanych VAT, nie muszą składać deklaracji VAT.

Natomiast mają oni obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Jest to istotne z uwagi na ustalenie momentu utraty zwolnienia z VAT. Z przepisu tego wynika, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Warto pamiętać, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której była mowa, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 23%.

Rezygnacja i powrót do zwolnienia z VAT

W praktyce zdarza się, że podatnik, mimo iż nie przekroczył limitu zwolnienia z VAT, chce dobrowolnie z tego zwolnienia zrezygnować i stać się czynnym podatnikiem, rozliczającym podatek VAT.

Warunkiem rezygnacji ze zwolnienia jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia. Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Mówi o tym art. 113 ust. 4 ustawy o VAT.

Warto wspomnieć, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z VAT lub z niego zrezygnował, może ponownie skorzystać ze zwolnienia. Jest to jednak możliwe nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Wynika to z art. 113 ust. 11 ustawy.

Nosząc się z zamiarem dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia z VAT, trzeba wziąć pod uwagę zarówno zalety, jak i wady takiej decyzji. Korzystanie ze zwolnienia z VAT pozwala uniknąć wielu obowiązków, takich jak prowadzenie szczegółowych ewidencji czy rozliczanie podatku VAT w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach. Z drugiej jednak strony podatnik zwolniony z VAT nie może korzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością. Rezygnacja ze zwolnienia z VAT z pewnością korzystna jest dla podatników planujących znaczne inwestycje, które uprawniać będą do odliczania VAT naliczonego. W przeciwnym wypadku, gdy podatnik nie planuje żadnych inwestycji, a jego zakupy ograniczać się będą do towarów handlowych sprzedawanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, opłaca się skorzystać z omawianego zwolnienia z VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

źródło artykułu

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE