Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Tính thuế ZUS

Styczeń 6, 2018

Tính ZUS cho trường hợp lương brutto 2500

Phần người làm thuê phải trả:

ubezpieczenie emerytalne 244
ubezpieczenie rentowe 37,5
ubezpieczenie chorobowe 61,25
ubezpieczenie zdrowotne 194,15
zaliczka na PIT 155
 Tổng 691,9

Phần công ty phải trả:

ubezpieczenie emerytalne 244
ubezpieczenie rentowe 162,5
ubezpieczenie wypadkowe 45
Fundusz Pracy 61,25
FGŚP 2,5
 Tổng 515,25

Tổng cộng: 691,9+ 515,25= 1207,15 (Khoảng 48,28% lương brutto trên hợp đồng)

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE