Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Kiểm tra mọi thông tin công ty của bạn hoặc công ty đối tác

Styczeń 13, 2018

     

          “nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT”   –  Số Vat không có giá trị hoặc chưa đăng ký.

         “ jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ” – Số VAT có giá trị.
        

         Kiểm tra thông tin kinh doanh của công ty trên tòa  KRS: Bạn có thể xem được thông tin cơ bản như vốn, chủ công ty, thành phần hội đồng quản trị, số NIP, REGON.

 

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE