Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Kiểm tra công ty như thế nào

Styczeń 13, 2018

 

          “nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT”   –  Số Vat không có giá trị hoặc chưa đăng ký.

         “ jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ” – Số VAT có giá trị.

 

 

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE