Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

Inflacja w Polsce będzie do końca 2018 niższa niż cel inflacyjny NBP

Marzec 15, 2016

Inflacja w Polsce będzie do końca 2018 niższa niż cel inflacyjny NBP

Inflacja do końca 2018 r. pozostanie na poziomie istotnie niższym niż cel inflacyjny NBP określony na poziomie 2,5 proc. – wynika z opublikowanej we wtorek przez NBP projekcji inflacji i PKB.

Według prognozy NBP, na przedłużający się okres deflacji w polskiej gospodarce wpływ mają przede wszystkim: silne obniżenie się cen ropy naftowej oraz wysoka podaż produktów rolnych. “Wyrazem tych uwarunkowań jest utrzymująca się niska presja kosztowa w gospodarce, odzwierciedlona w spadku cen importu i krajowych cen producenta (PPI) oraz umiarkowanym wzroście jednostkowych kosztów pracy” – napisano w projekcji NBP.

Zjawiska te będą jednak stopniowo ustępować, ocenia NBP. Dynamika cen konsumenta do końca 2018 r. pozostanie na poziomie istotnie niższym niż cel inflacyjny NBP. W szczególności, po zakończeniu w najbliższym czasie okresu spadków cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych, ich wzrost w kolejnych latach będzie niski, a utrzymujący się umiarkowany wzrost w gospodarce światowej oraz bliska zera krajowa luka popytowa ograniczać będą skalę wzrostu cen importu oraz jednostkowych kosztów pracy – przewiduje NBP.

Autorzy projekcji wskazują, że w ostatnich latach w gospodarce polskiej presja popytowa i kosztowa kształtowały się na bardzo niskim poziomie.

“Stan ten odzwierciedlony był w istotnie ujemnej luce popytowej, niskiej dynamice jednostkowych kosztów pracy oraz spadających cenach importu. W horyzoncie projekcji zjawiska te będą stopniowo ustępować i w konsekwencji nastąpi umiarkowany wzrost inflacji bazowej” – napisano.

Po spadkach cen importu w latach 2013-2014, oraz prawdopodobnie także w 2015 r., w horyzoncie projekcji oczekuje się tylko umiarkowanego wzrostu tych cen.

“Przemawia za tym prognozowany niski poziom inflacji w strefie euro oraz założony w projekcji trend aprecjacyjny złotego” – napisano. Niska presja kosztowa odzwierciedlona jest m.in. wolno rosnących jednostkowych kosztach pracy.

“W 2017 r. w kierunku ograniczenia wzrostu inflacji bazowej oddziaływać będzie dodatkowo powrót do niższych stawek VAT” – dodano.

W dokumencie wskazano, że po historycznie głębokim spadku w 2015 r., inflacja cen energii w 2016 r. ukształtuje się najprawdopodobniej na jeszcze niższym poziomie.

“Przemawia za tym oczekiwany dalszy spadek cen paliw do prywatnych środków transportu oraz wejście w życie nowych, niższych taryf na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. W kolejnych latach inflacja cen energii będzie już stopniowo rosnąć” – napisano w projekcji.

“Wzrost cen energii pozostanie jednak umiarkowany – ogranicza go bowiem utrzymujący się niski poziom cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Wzrost cen energii w 2017 r. będzie dodatkowo ograniczany przez zapowiedziane obniżki stawek VAT” – dodano.

W dokumencie dodano ponadto, że po znacznych spadkach cen żywności w latach 2014-2015, oczekuje się ich umiarkowanego wzrostu.

“Z jednej strony stopniowo będzie wygasał wpływ na dynamikę cen żywności w ujęciu r/r obserwowanej w ostatnich sezonach gospodarczych wysokiej podaży surowców rolnych. Wzrostowi cen żywności sprzyjać będzie także stopniowo rosnący popyt ze strony gospodarstw domowych” – napisano.

“Z drugiej strony, dynamikę cen żywności ograniczać będą kształtujące się na niskim poziomie ceny surowców rolnych na rynkach światowych. Skala wzrostu cen żywności w 2017 r. będzie dodatkowo ograniczana przez obniżkę stawek VAT” – czytamy.

Autorzy projekcji zwrócili też uwagę, że w IV kwartale ubiegłego roku średni kurs złotego względem walut głównych partnerów handlowych Polski był słabszy niż w poprzednim kwartale.

“Deprecjacja złotego miała związek z czynnikami o charakterze globalnym, w tym z polityką monetarną EBC i Fed” – głosi dokument. NBP oczekuje, że wraz z normalizacją sytuacji na międzynarodowych rynkach walutowych, następować będzie stopniowe umocnienie złotego.

Projekcję inflacji i PKB opracowano w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego; przedstawia ona prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce polskiej przy założeniu stałych stóp procentowych NBP.

Projekcja marcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od I kw. 2016 r. do IV kw. 2018 r. – punktem startowym projekcji jest IV kw. 2015 r.

Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 lutego 2016 r.

Zobacz artykuł

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE