Contact phone number:+48 729 480 146

Contact email:

25.06 Odszkodowanie a zwolnienie z podatku PIT

Sierpień 10, 2016

25.06 Odszkodowanie a zwolnienie z podatku PIT

pobrane

Pracodawca zgodnie z orzeczeniem sądu wypłacił byłym pracownikom odszkodowania tytułem zwolnień grupowych, przeprowadzonych bez zachowania procedury zgodnej z przepisami ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – a tym samym naruszeniem art. 45 § 1 Kodeksu pracy. Było to odszkodowanie, którego wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów Kodeksu pracy.

Powstała wątpliwość, czy w zaistniałej sytuacji podatnik słusznie pobrał podatek dochodowy od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną z 4 maja 2010 r. (sygn. IPPB4/415-90/10-4/SP).

Organ podatkowy przypomniał, że, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegająwszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

Warszawska izba stwierdziła, że podatnik wypłacił byłym pracownikom odszkodowanie zgodnie z art. 2, art. 3, art. 4 oraz art. 6 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zatem było to odszkodowanie, którego wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów Kodeksu pracy. Sprawia to, iż wypłacone przez podatnika odszkodowania należą do kategorii odszkodowań, do których zastosowanie ma art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, należy stwierdzić, iż odszkodowania wypłacone przez podatnika na podstawie przepisów Kodeksu pracy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem pracodawca pobrał nienależną zaliczkę na podatek dochodowy.

Powyższe stanowisko potwierdza także interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (27.10.2009 r., sygn. IBPBII/1/415-643/09/HK).

Anna Pokrywczyńska
VAT.pl

źródło artykułu

0 Comment on this Article

Add a comment

OPINIE